Belangrijke mededeling

Hûnenpoep oerlêst Ie, fanôf hjoed wurde alle hûnenbesitters fan Ie oproppe om it DNA fan harren hûn of hûnen ôf te stean. Wêrom? Der binne in soad klachten by it Doarpsbelang oer ferdwaalde poep, yn speeltún en op 'e stoep! Mei it DNA kinne wy de ferantwurdlike fjouwerfuotters opsporje en oanrôpje. Wy begripe dat it foar de eigeners dreech is om har trouwe fjouwerfuotters oan te pakken, mar it Doarpsbelang sil jo dêrby helpe! Marten Jan Borger nimt dizze taak op him! Hy is troch de gemeente beneamd ta spesjaal ynspekteur en hat ferreikende befoegdheid om dizze oerlêst te stopjen!

Hondenpoep overlast Ie, vanaf vandaag worden alle hondenbezitters van Ie opgeroepen om dna van hun hond of honden af te staan, waarom? Er komen veel klachten bij het Dorpsbelang binnen over verdwaalde drollen, in speeltuinen en op de stoep! Aan de hand van het dna kunnen we de verantwoordelijke viervoeters opsporen en tot de orde roepen. We snappen dat het voor de eigenaren lastig is om hun een trouwe viervoeters tot de orde te roepen, het Dorpsbelang gaat u hierbij helpen! Marten Jan Borger, neemt deze taak op zich! Hij door de gemeente benoemd tot speciaal inspecteur en heeft verregaande bevoegdheid om deze overlast een halt toe te roepen!

Inloopavond woningbouw Ee
Inzameling oud papier

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://dorp-ee.nl/