Kindernevendienst


Het doel van de kindernevendienst is kinderen (4-12 jaar) bekend en vertrouwd maken met Jezus Christus en de kerk door sociale thema's aan te bieden waarbij de liefde en het respect voor elkaar centraal staat.

Als je kind 4 jaar wordt krijgt hij/zij een uitnodiging om deel te nemen aan de kindernevendienst.

Op drie zondagen in de maand kunnen de kinderen met de ouders mee naar de kerk. Na de opening van de kerkdienst en een aantal liederen vertrekken de kinderen samen met de leiding van de kindernevendienst naar hun eigen ruimte. Dit vindt plaats in het Anker, nabij de Eben Haëzer tsjerke. De leiding van de kindernevendienst werkt met de kinderen aan een thema wat voort komt uit christelijk materiaal zoals De kind op zondag, Jong Protestants en CreatiefKinderwerk. Er wordt samen gezongen, gebeden, geluisterd naar een verhaal, geknutseld, gepuzzeld en zoveel meer. Na de kerkdienst kunnen de kinderen weer worden opgehaald.

Kinderkerk XL

Iedere eerste zondag van de maand is er Kinderkerk XL. De kinderen zijn vanaf 9.15 uur welkom in het Anker. Afhankelijk van de grootte van de groep worden de kinderen in groepen verdeeld op basis van leeftijd. Tijdens de Kinderkerk XL is er meer tijd om aan een thema te werken. Er wordt gestart met een interactief verhaal, gezongen, gebeden en daarna is er genoeg tijd voor een leuke activiteit. Bij mooi weer kunnen dit ook buitenactiviteiten zijn zoals een speurtocht of ander leuk spel. Voor elke leeftijd groep wordt er iets passends bedacht.

Projecten

In de Adventstijd en de Veertigdagentijd worden door de leiding van de kindernevendienst projecten georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan het voorbereiden en uitvoeren van een musical voor de kerstnachtdienst, maar ook knutselwerken die tijdens kerst of Pasen in de kerk komen te hangen/staan of een leuke attentie voor de ouderen in de gemeente. Tijdens de projecten wordt er ook gespaard voor een goed doel; de laatste jaren was dit de voedselbank in Noard-East Fryslân.


We hopen dat wij uw kind/kinderen mogen begroeten! Ze mogen gerust een vriendje/vriendinnetje meenemen. Iedereen is welkom!

Om op de hoogte te blijven van activiteiten en wijzigingen van de kinderkerk kunt u deze website of de Geandewei raadplegen.

Heb je vragen of lijkt je het leuk om aan de slag te gaan als leiding?

Neem dan contact op met een van de jeugdouderlingen:

Metsje, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sippy, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tanja: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Kerkrentmeesters


Kerkrentmeesters

Wie zijn wij?

De kerkrentmeesters vormen samen het College van Kerkrentmeesters (CvK) en zijn onderdeel van de kerkenraad. Naast algemene taken verzorgen zij binnen de kerkenraad de "vermogensrechtelijke aangelegenheden" van de kerkelijke gemeente. Met andere woorden: zij beheren de financiën en verzorgen het beheer van de kerkelijke goederen, zoals kerkgebouwen, pastorie, verenigingsgebouw, landerijen, etc.

Wat doen wij?

Kerkrentmeesters hebben een breed palet aan taken en verantwoordelijkheden binnen de kerkenraad en bij het beheer van kerkelijke goederen:

- Zij dragen medeverantwoordelijkheid bij de opbouw en zorg voor de geloofgemeenschap.

- Zijn ambtelijk aanwezig bij kerkenraadsvergaderingen en kerkdiensten.

- Zorgen voor het beschikbaar zijn en het onderhoud van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente. Denk hierbij aan de "Tsjerke op 'e Terp", de "Eben-Haëzer tsjerke" en het verenigingsgebouw "It Anker".

- Zorgen voor het beschikbaar zijn en het onderhoud van woonruimte voor de predikant (pastorie).

- Zorgen voor de geldwerving, o.a. door het eens per 3 jaar organiseren van de actie "kerkbalans", het versturen van mailing voor de Solidariteitskas, Dankstond- en Eindejaarcollecte.

- Het registeren van betalingen en ontvangsten (boekhouding) en het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;

- Het beheren van de goederen van de gemeente, waaronder de orgels in de kerken, kerkhoven (rondom de kerken in Ee, Oostrum en Jouswier), diverse apparatuur en inventaris, etc.

- Het beheren van de landerijen: opstellen pachtcontracten en versturen pachtnota's.

- Het aansturen van de vele vrijwilligers, zoals kosters, organisten, beamer-commissie, ophalers verjaardagsfonds , beheerders "It Anker", schoonmaaksters, mensen voor tuinonderhoud, etc.

- Diverse overige zaken, zoals: het bijhouden van registers (ledenadministratie, doopboek), het beheer van de archieven, de verzekeringspolissen, zorg voor veiligheid (brandblussers, EHBO), etc.

Uitgebreidere informatie is te vinden in het beleidsplan. (Link)

Samenstelling van het College van Kerkrentmeesters.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat momenteel uit de volgende personen:

Eelke Idsardi (voorzitter)

Melle Westra (secretaris)

Jaap Hansma (penningmeester)

Gosse Ferwerda

Bankrekeningnummers:

Algemeen nummer: NL72 RABO 0153 7690 76

Vrijwillige bijdragen: NL74 RABO 0346 1028 71

Beiden t.n.v. Pr. Gem. Ee, Oostrum en Jouswier

Lees Meer

Diaconie


Diaconie

Wie zijn wij?

Het diaconaat is een van de kerntaken in de Christelijke kerken. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij dienen, delen en doen wat ons gegeven is, om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Wat doen wij?

De diaconie geeft hier vorm aan door steun te bieden aan allerlei hulpverlenende organisaties, verschillende projecten van kerk in actie en plaatselijke en regionale doelen.

Concreet voor onze gemeente o.a.:

Ambtelijke aanwezigheid tijdens kerkdiensten

5 x per jaar bedienen bij het Heilig Avondmaal

Extra aandacht en stimuleren collectes

Organiseren actie voedselbank met bidstond

Kerstviering/broodmaaltijd ouderen

Kerstattentie Skûle

Paasattentie ouderen

Kerkvervoer

Bloemengroet

Bezoekersgroep

Wijkassistenten

Zending

Organiseren zendingszondag

Als kerkelijke gemeente willen we u graag helpen om bij kleine of grote problemen in contact te komen met de juiste hulpverlener. Vanzelfsprekend kunt u daarvoor altijd contact opnemen met een diaken, ouderling of dominee. Zij kunnen in een vertrouwelijk gesprek u doorverwijzen naar de juiste hulpverlener.

Ook is er de website noordoosthelpt.nl. Daar kunt u bijna over elke hulpvraag informatie vinden.

Het college van diakenen bestaat momenteel uit de volgende personen.

Nellie Hoekstra - KeizerVoorzitter

Elly Westra-WijbengaSecretaresse

EnnyAlting - KlaverPenningmeester

Yde Henk Raap

Emko Vis

Sietse MeinsmaBoekhouder diaconie

Bankrekeningnummer Diaconie:

Diaconie Prot.Gem.Ee , Oostrum, Jouswier NL69 RABO 0153 7691 30

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Contacten


Voorzitter kerkenraad: Vacant

Scriba kerkenraad: Mevr. T. Haaksma - Heeringa

Bernhardstrjitte 4

9131KT Ie

Tel: 0519 – 518694 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds. J. G. van den Boogaard

Wynzerdyk 9a

9062 GP Oentsjerk

Tel: 0518-419979 / 06-44756223 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkelijk jeugdwerker: Mevr. R. v.d. Wielen

Tel: 06-2723168

Preekvoorziening: Mevr. R. Borger- Krol

Tel: 0519- 518351 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ledenadministratie: Mevr. J. Sipma- de Jong

Tel: 06-42341686 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad Geandewei: Kopij inleveradres

Mevr. Y. Zijlstra – Nutma

Tel: 06- 37556986

of

Mevr. T. Haaksma – Heeringa

Tel: 0519-518694 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Abonnementenadministratie Geandewei:

Dhr. J. Hansma Tel: 0519 - 518605 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beamercommissie: Dhr. R. Hoekstra

Tel: 0519-518674 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Koster (s): Tsjerke op 'e Terp: Ie

fam. A. Douma

Tel: 0519-518527

Eben Haëzertsjerke: Ie

Dhr. A. Attema (coördinator)

Tel: 0519-518334 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nicolaastsjerke: Eastrum / Petrustsjerke: Jouswier

Dhr. A. van den Berg

Tel: 0519-241378

Beheer verenigingsgebouw 'it Anker', Stienfeksterwei 17, 9131 KK Ie

Mevr. A. Hansma – Sipma

Tel: 0519-701474

Aanvraag gebruik kerkgebouwen

Dhr. J. Hansma

Tel: 0519-518605 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Verbanden


Een gemeente is niet een op zich zelf staande groep leden met eigen regels en gewoonten. Ook onze gemeente is onderdeel van verbanden waarin christenen zich hebben verenigd.

Samenwerking Protestantse Gemeente Ingwierrum

Enkele malen per jaar worden er gezamenlijke kerkdiensten gehouden met de Protestantse Gemeente van Ingwierrum op Hemelvaartsdag en in de zomerperiode.

Samenwerking tussen gemeenten Noordoost-Friesland

Met andere gemeenten in onze regio is onze gemeente op 4 april 2019 een samenwerking aangegaan met als doel samen te werken bij het beroepen van predikanten, de aanstelling van kerkelijk werkers en het in voorkomende gevallen ontwikkelen van activiteiten die de Protestantse kerk in Nederland vertegenwoordigen in Noordoost-Friesland.

PKN Classis Fryslân

Alle Protestantse gemeenten in Friesland vormen samen de Classis Fryslân. Het dagelijks bestuur van de classis ligt bij het breed moderamen en wordt uit het midden van de classicale vergadering gekozen door de leden van de classicale vergadering. De classispredikant is het aanspreekpunt en de vertegenwoordiger van de Classis.

PKN

Er zijn 11 classes in Nederland die samen de Protestantse Kerk in Nederland vormen. De Protestantse Kerk in Nederland telt ongeveer 1,8 miljoen leden die lid zijn van één van de ruim 1572 plaatselijke gemeenten.

Wereldwijd

Wij voelen ons verbonden met alle christenen in de wereld die Jezus belijden als onze Heer en Verlosser.

Lees Meer

Beleidsplan 2024-2028


Het beleidsplan 2024 – 2028 is een compleet herziene versie van het beleidsplan van de Protestantse gemeente Ee, Oostrum en Jouswier dat in 2020 is opgesteld voor het beroepingswerk van een nieuwe predikant.

Dit beleidsplan is nog in bewerking en dient nog te worden vastgesteld door onze gemeente.

Het beleidsplan 2024 – 2028 is aanmerkelijk korter van opzet dan het vorige, omdat veel informatie uit dat oude plan inmiddels op deze website te vinden is en veel van wat er in onze gemeente gebeurt al beschreven staat in overzichten of notulen.
Het is niet nodig dit te herhalen, waardoor dit plan een groot draaiboek gaat worden.

Bestandsnaam: Beleidsplan-PG-EOJ-2024-202_20240708-070914_1
Bestandsgrootte 776 kb
Download Bestand
Lees Meer

Privacyverklaring


De Protestantse gemeente Ee, Oostrum en Jouswier hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Als wij persoonsgegevens van u hebben ontvangen, dan gaan we hier zorgvuldig mee om. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze gegevens te beveiligen. Jaarlijks vindt er een evaluatie van de privacy verklaring plaats.

Bestandsnaam: privacyverklaring202_20230420-175259_1
Bestandsgrootte 238 kb
Download Bestand
Lees Meer

Vacature predikant(e)De Protestanste Gemeente Ee-Oostrum-Jouswier zoekt een predikant (m/v) voor ca. 0,6 fte.

Wij zijn een plattelandsgemeente in Noordoost-Friesland.

Onze gemeente staat in de traditie waarin vieren, leren en dienen kernwoorden voor ons kerk-zijn vormen. Gastvrijheid en betrokkenheid bij elkaars wel en wee is voor ons belangrijk, daarnaast willen we graag een kerk zijn voor jong en oud.

Jammer genoeg heeft onze gemeente te maken met een teruglopend aantal gemeenteleden.

De dorpen Ee, Oostrum, Jouswier liggen vlakbij elkaar, dichtbij het Lauwersmeer. De dorpen delen school, muziek en sport met elkaar.

Klik hieronder voor de profielschets. 

Bestandsnaam: Vacature Predikant Protestantse Gemeente Ee-Oostrum-Jouswier
Bestandsgrootte 334 kb
Download Bestand

Klik hier voor de website van de Protestantse Gemeente Engwierum.

Lees Meer

Nieuwsbrief TC EE 2021


Klik op 'Lees meer' om de nieuwsbrief van de Tennisvereniging Ee 2021 te bekijken.

Lees Meer

Bestuur


Voorzitter Jopie Oosterhof Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0511-408464 / 06-29031890
Penningmeester Sjoke Sijtsma Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06-12160896
SecretarisHarma HeeringaDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0519-297002 / 06-20690153
Ondersteuning bestuur Neeltje ZijlstraF. Sjoerdstrjitte 7, 9131 LB Ee
Tel.nr. 0519-518606    
Sietske WijnsmaHumaldawei 49, 9124 ER Jouswier
Tel.nr. 0519-518374    
Willy de JongAchterwei 23, 9131 LA Ee
Tel.nr. 0519-518420

Lijkt het jou ook leuk om actief te zijn binnen de tennisclub als vrijwilliger of in een bestuursfunctie? Meld je dan bij een van de bestuursleden.

Lees Meer