Selectie: B Selectie


Lees Meer

Selectie: A Selectie


Lees Meer

Promotiemateriaal


De vaantjes worden al in vele auto's in Ee en omstreken gespot maar als supportersvereniging willen wij ook graag aandacht geven aan het overige promotiemateriaal. De sjaal en muts zijn ideaal voor het winterseizoen. De paraplu is ook zeker geen miskoop in het altijd regenachtige Nederland. En voor het zomerseizoen is er de roodgeel gekleurde pet. Zo vertegenwoordigen wij met zijn allen ieder seizoen van het jaar onze club. Alle producten zijn verkrijgbaar in de kantine op sportpark de Streng.

Paraplu € 10,00
Pet € 5,00
Muts€ 10,00
Vaantje€ 3,00
Sjaal€ 12,50
Jubileumboek€ 20,00
Lees Meer

Jeugdgids


Voorwoord

Een jeugdgids is zo langzamerhand ook voor onze voetbalvereniging iets wat noodzakelijk is, als jeugdbestuur merken we dat soms niet alles duidelijk is naar onze jeugdleden toe. In deze gids kunt u verder lezen wat u van de V.V. Oostergo kunt verwachten. We willen proberen alle zaken aangaande het lidmaatschap nog eens zwart op wit te zetten.

Naast duidelijkheid over waar wij als vereniging voor staan, proberen we ook uiteen te zetten wat wij van ouders van jeugdleden, en van (jeugd)leden zelf verwachten. Een lidmaatschap geeft namelijk rechten en plichten voor iedereen.

Doel van deze gids

Duidelijkheid geven over wat ouders en jeugdleden van V.V. Oostergo mogen verwachten en wat de vereniging van ouders en jeugdleden verwacht.

Lid worden van een vereniging of sportorganisatie zonder enige verplichting (behalve de financiële) zal in de toekomst niet langer mogelijk zijn. Dit is de verwachting van veel sportbestuurders. Aan het lidmaatschap bij een vereniging zal de verplichting gekoppeld worden actief te zijn of te worden binnen de club. Dit om bepaalde mensen die nu onevenredig veel vrijwilligerswerk doen te ontlasten.

Naast om nu alvast op deze wellicht toekomstige ontwikkelingen te reageren, is deze gids er ook voor om nog eens te wijzen op het feit dat een vereniging er is voor haar leden, maar alleen kan bestaan door haar leden, vrijwilligers, sponsors en donateurs.

Wat verwacht V.V. Oostergo van (een) ouder(s)

Dat u contributie betaalt.

Er is een aparte pagina opgenomen waarin alles wordt uitgelegd over het betalen van het contributiegeld.

Dat u bereidt bent om als chauffeur een aantal keren per seizoen met het team van uw zoon of dochter mee te rijden.

De meeste begeleiders werken met lijsten waarop staat aangegeven welke ouder wanneer aan de beurt is om het vervoer te verzorgen.

Dat u niet te snel nee zegt.

Een vereniging kan alleen draaien met de hulp van vrijwilligers. Alle ouders die kinderen hebben bij onze vereniging moeten daarin hun verantwoordelijkheid kennen.

Dat u bereidt bent om minimaal een seizoen als (mede)begeleider van een jeugdteam op te treden.

Deze voorwaarde is opgenomen, omdat er bijna een keer een team van onze vereniging niet kon deelnemen aan de competitie, dit wegens het niet kunnen vinden van begeleiders. Ouders hebben dan in eerste instantie de verantwoordelijkheid om hierin te voorzien.

Dat u belangstelling heeft voor de verrichtingen van uw kinderen.

Met name naarmate kinderen ouder worden zie je vaak dat de ouders de sportverrichtingen van hun kinderen minder volgen. Voor alle kinderen is het geweldig wanneer er ouders aan de lijn staan om hun aan te moedigen.

Dat u zorgt dat uw kinderen de juiste uitrusting hebben.

Kleding en een sporttas worden door de vereniging gezorgd. Verder zijn beenbeschermers tegenwoordig verplicht en ook de voetbalschoenen dienen door de ouder(s) te worden verzorgd. Het met elkaar douchen na een wedstrijd is verplicht, dus ook douchegerij moet worden meegenomen naar de wedstrijden. Voor tijdens de trainingen is het verstandig om trainingspakken aan te schaffen. Met name tijdens koude herfstavonden is het beter voor de spieren om met een lange trainingsbroek te trainen.

Spelochtend en Vier tegen Vier toernooi.

Jaarlijks aan het eind van het voetbalseizoen organiseert de vereniging een spelochtend en/of een vier tegen vier toernooi. Hier worden alle leden en niet leden van de basisscholen uit Ee, Engwierum en Oostrum uitgenodigd. De vereniging probeert elk jaar hier weer op een originele manier invulling aan te geven.

Een luisterend oor.

Wij staan open voor suggesties, opmerkingen of aanmerkingen.

Wat kunt u als ouder(s) van de V.V. Oostergo verwachten

Een goede begeleiding van de elf- en zeventallen.

Het streven is om per team twee begeleiders te vinden die zaterdags tijdens de wedstrijd de coaching verzorgen. Ook de verdere organisatie rond het team wordt door deze mensen voor hun rekening genomen. In de eerste instantie proberen we hiervoor ouders te vinden van spelers die in het betreffende team spelen, als dit niet lukt dan gaan we op zoek naar andere vrijwilligers. Veel begeleiders werken met zogenaamde chauffeurslijsten, dit zijn lijsten waarop is vastgesteld welke ouder voor een bepaalde zaterdag het vervoer verzorgt. Begeleiders vinden is een van de grootste problemen, het wordt steeds moeilijker om voor alle teams mensen te vinden.

Goed verzorgde trainingen.

Onze doelstelling is om zoveel mogelijk gediplomeerde jeugdtrainers te vinden voor het leiden van de trainingen.

Zaalvoetbal in de winter.

Tijdens de winterstop doen alle jeugdteams mee aan zaalvoetbalcompetities en zaalvoetbaltoernooien. Voor zover mogelijk wordt er door de pupillen ook in de zaal getraind. Deze zaaltrainingen vinden plaats in het dorpshuis.

Winteractiviteiten.

Elk jaar wordt er tijdens de winterstop voor elk jeugdteam een activiteit georganiseerd. Dit kan van alles zijn: bijvoorbeeld een film kijken, bowlen, een voetbalwedstrijd bezoeken of een spelmiddag.

Een goed verzorgde accommodatie.

Met z'n allen proberen we de accommodatie van onze vereniging zo netjes mogelijk te houden. Hiervoor zijn alle voetballers natuurlijk medeverantwoordelijk.

Huis- en gedragsregels

 • Voetbalschoenen na afloop van de wedstrijd of training schoonmaken op de daarvoor bedoelde borstels. Het is verboden om schoenen onder de kranen in de box te reinigen.
 • Niet op voetbalschoenen in de kantine.
 • Fietsen plaatsen in de daarvoor bestemde rekken.
 • Kleedruimtes netjes en schoonhouden. Na het douchen worden de doucheruimtes door de spelers zelf schoongemaakt.
 • Altijd afbellen bij verhindering van een wedstrijd of training.
 • Afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Douchen is na een wedstrijd verplicht.
 • In de kleedruimtes mag niet worden gerookt.
 • Kleding in de kleedruimtes netjes ophangen of in de sporttas opbergen.
 • Waardevolle spullen niet achterlaten in de kleedruimtes. Dit kan worden afgegeven bij de leiders, trainer of kantinebeheerder.
 • Schade aan materiaal van de vereniging ontstaan door toedoen van leden of niet leden wordt op de daders verhaald.
 • Kleedruimtes netjes achterlaten.
 • Niet vloeken of schelden.
 • Sportief zijn.
 • Niet pesten.
 • Tenues en sporttassen zijn eigendom van de club, dus wees hier voorzichtig mee.
 • Als er problemen zijn binnen een team, wacht dan niet en neem meteen contact op leiders en/of trainer. Zij zijn er om hierin te helpen.
 • Boetes die voortvloeien uit boekingen worden door de spelers zelf betaald.


Communicatie

Hoe blijf ik op de hoogte van de activiteiten van V.V. Oostergo?

Clubblad.

Het clubblad "Meielkoar ien" verschijnt zes maal per jaar. In dit blad is een rubriek Jeugdnieuws opgenomen en deze rubriek wordt door het jeugdbestuur gebruikt om nieuwtjes e.d. richting jeugdleden en ouders te communiceren.
In het clubblad staan ook alle commissies genoemd, mocht u opmerkingen of suggesties hebben richting één van deze commissies dan staat in het clubblad met wie contact kan worden opgenomen.

Prikbord.

Het prikbord bij de kantine wordt gebruikt om de aanvangstijden van wedstrijden aan te plakken.

Jeugdleiders en trainers.

Zorg er altijd voor dat de telefoonnummers van de leiders en de trainer bekend zijn.

Rijschema's.

De meeste leiders maken gebruik van zogenaamde rijschema's. Hierop staat aangegeven wanneer u aan de beurt bent om het vervoer naar en uitwedstrijd te verzorgen.

Jeugdbestuur.

Het jeugdbestuur is aanspreekpunt voor alle vragen, opmerkingen en suggesties over alle zaken aangaande jeugdvoetbal. Namen en de telefoonnummers van alle jeugdbestuursleden staan in deze gids vermeldt.

Jeugdgids.

Deze gids is er in eerste instantie alleen voor nieuwe leden, maar de eerste druk wordt aan alle jeugdleden en ouder(s) uitgereikt. In deze gids is veel informatie te vinden over de rechten en plichten van het lidmaatschap van onze vereniging.

Meer informatie over de contributie of lid worden? Klik dan hier.

Lees Meer

Jubileumgids


Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum heeft V.V. Oostergo een jubileumgids uitgegeven. Hieronder kunt u deze bekijken.

Lees Meer

Programmablad "De Inswinger"


Het programmablad "De Inswinger" verschijnt bij iedere thuiswedstrijd van het vlaggenschip van de V.V. Oostergo (V.V. Oostergo 1) en wordt geproduceerd in opdracht van de Supportersvereniging. Alle bezoekers van de thuiswedstrijden van de V.V. Oostergo 1 ontvangen dit blad bij de ingang van ons sportpark "De Streng".

"De Inswinger" bevat o.a. een voorwoord, het wedstrijdprogramma en de stand van de V.V. Oostergo 1 en een beantwoorde vragenlijst over onze vereniging door een vaste supporter. Hiernaast is er voor belanghebbenden (organisaties/bedrijven) ruimte aanwezig een advertentie te plaatsen.

Voor meer informatie over het programmablad "De Inswinger", kunt u contact opnemen met de Supportersvereniging.

Lees Meer

Clubblad "Meielkoar Ien"


Lees Meer

AVG Privacy Policy


Voetbalvereniging Oostergo (hierna te noemen: V.V. Oostergo) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. V.V. Oostergo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als V.V. Oostergo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het bestuur van de vereniging.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door V.V. Oostergo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan het lidmaatschap.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.V. Oostergo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN nummer;
 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door V.V. Oostergo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

Verwerking van persoonsgegevens van trainers/medewerkers

Persoonsgegevens van trainers/medewerkers worden door V.V. Oostergo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.V. Oostergo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door V.V. Oostergo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en sponsors

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door V.V. Oostergo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de vereniging.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen donateurschap/sponsor overeenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.V. Oostergo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN nummer

Uw persoonsgegevens worden door V.V. Oostergo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

V.V .Oostergo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens V.V. Oostergo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • De bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Lees Meer

Boeren stypje V.V. Oostergo


Mts van der Beek, Westergeest
Mts C.T. Boersma en S. Boersma-Hiemstra, Ee
R.R. Boersma, Ee
Mts J. Douma, M. Douma-Zijlstra en W. Douma, Ee
Mts K., S. en M. Eisenga, Ee
B. Hansma, Ee
Mts Hoeksma en Wierda, Westergeest
Mts A. Holwerda en A.T. van der Meulen, Ee
Mts Jensma, Engwierum
Mts R.H. Kampen en J. Terpstra, Jouswier
Mts O. Kooistra en J. Kooistra-Elzinga, Westergeest
V.o.f. Kooistra-Mulder, Ee
Mts Kroodsma, Engwierum
S. Meindersma, Ee
E. Meinsma, Ee
T.A. Oosterhof cv bouboer, Engwierum
K. Postmus melkveehouderij, Westergeest
M.P. Prins, Engwierum
Mts W. Sikkema & W. Sikkema, Westergeest
Mts P. en R. Sipma – Timpelsteed, Engwierum
Mts Steeghs, Engwierum
W. Terpstra – Roersma Sate, Ee
D.S. Vries, Engwierum

Lees Meer

Wedstrijdbalsponsors


Onze wedstrijdbalsponsors:

Supportersvereniging Oostergo - Ee
Vriendenclub Oostergo - Ee
Frans Schreiber - Engwierum
Reinder Boersma - Ee
Restaurant Herberg De Pater - Engwierum
Ids Sipkema technische handelsonderneming - Engwierum
Loonbedrijf S. Hoeksma - Westergeest
Sije Heidstra - De Westereen
De Jong grondverzet - Westergeest
Ate Wiersma Hovenier - Oudwoude
Klaas en Anneke van der Wagen - Ee
Allert Pol fysiotherapie - Buitenpost
Theo Rutter bestratingsbedrijf - Buitenpost

Lees Meer