Dorp Ee

Kerkrentmeesters


Kerkrentmeesters

Wie zijn wij?

De kerkrentmeesters vormen samen het College van Kerkrentmeesters (CvK) en zijn onderdeel van de kerkenraad. Naast algemene taken verzorgen zij binnen de kerkenraad de "vermogensrechtelijke aangelegenheden" van de kerkelijke gemeente. Met andere woorden: zij beheren de financiën en verzorgen het beheer van de kerkelijke goederen, zoals kerkgebouwen, pastorie, verenigingsgebouw, landerijen, etc.

Wat doen wij?

Kerkrentmeesters hebben een breed palet aan taken en verantwoordelijkheden binnen de kerkenraad en bij het beheer van kerkelijke goederen:

- Zij dragen medeverantwoordelijkheid bij de opbouw en zorg voor de geloofgemeenschap.

- Zijn ambtelijk aanwezig bij kerkenraadsvergaderingen en kerkdiensten.

- Zorgen voor het beschikbaar zijn en het onderhoud van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente. Denk hierbij aan de "Tsjerke op 'e Terp", de "Eben-Haëzer tsjerke" en het verenigingsgebouw "It Anker".

- Zorgen voor het beschikbaar zijn en het onderhoud van woonruimte voor de predikant (pastorie).

- Zorgen voor de geldwerving, o.a. door het eens per 3 jaar organiseren van de actie "kerkbalans", het versturen van mailing voor de Solidariteitskas, Dankstond- en Eindejaarcollecte.

- Het registeren van betalingen en ontvangsten (boekhouding) en het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;

- Het beheren van de goederen van de gemeente, waaronder de orgels in de kerken, kerkhoven (rondom de kerken in Ee, Oostrum en Jouswier), diverse apparatuur en inventaris, etc.

- Het beheren van de landerijen: opstellen pachtcontracten en versturen pachtnota's.

- Het aansturen van de vele vrijwilligers, zoals kosters, organisten, beamer-commissie, ophalers verjaardagsfonds , beheerders "It Anker", schoonmaaksters, mensen voor tuinonderhoud, etc.

- Diverse overige zaken, zoals: het bijhouden van registers (ledenadministratie, doopboek), het beheer van de archieven, de verzekeringspolissen, zorg voor veiligheid (brandblussers, EHBO), etc.

Uitgebreidere informatie is te vinden in het beleidsplan. (Link)

Samenstelling van het College van Kerkrentmeesters.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat momenteel uit de volgende personen:

Eelke Idsardi (voorzitter)

Melle Westra (secretaris)

Jaap Hansma (penningmeester)

Gosse Ferwerda

Bankrekeningnummers:

Algemeen nummer: NL72 RABO 0153 7690 76

Vrijwillige bijdragen: NL74 RABO 0346 1028 71

Beiden t.n.v. Pr. Gem. Ee, Oostrum en Jouswier

Lees Meer

ANBI Diaconie


Algemene gegevens Diaconie van de Protestante Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier behorende tot de Protestante Kerk in Nederland.

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Ee, Oostrum en Jouswier 

Telefoonnummer 0519-518703 

RSIN/Fiscaal nummer: 824134989 

Kamer van Koophandel 76370755 

Website adres: www.dorp-ee.nl/protestantsegemeenteanbi/protestantsegemeente-anbi-diaconie

E-mail: * Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Adres: * Heechswei 13 

Postcode: 9125 EG 

Plaats: Oostrum

Meer informatie vind u in het onderstaande document.
Bestandsnaam: ANBI-Diaconie-2023
Bestandsgrootte 482 kb
Download Bestand
Lees Meer

Diaconie


Diaconie

Wie zijn wij?

Het diaconaat is een van de kerntaken in de Christelijke kerken. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij dienen, delen en doen wat ons gegeven is, om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Wat doen wij?

De diaconie geeft hier vorm aan door steun te bieden aan allerlei hulpverlenende organisaties, verschillende projecten van kerk in actie en plaatselijke en regionale doelen.

Concreet voor onze gemeente o.a.:

Ambtelijke aanwezigheid tijdens kerkdiensten

5 x per jaar bedienen bij het Heilig Avondmaal

Extra aandacht en stimuleren collectes

Organiseren actie voedselbank met bidstond

Kerstviering/broodmaaltijd ouderen

Kerstattentie Skûle

Paasattentie ouderen

Kerkvervoer

Bloemengroet

Bezoekersgroep

Wijkassistenten

Zending

Organiseren zendingszondag

Als kerkelijke gemeente willen we u graag helpen om bij kleine of grote problemen in contact te komen met de juiste hulpverlener. Vanzelfsprekend kunt u daarvoor altijd contact opnemen met een diaken, ouderling of dominee. Zij kunnen in een vertrouwelijk gesprek u doorverwijzen naar de juiste hulpverlener.

Ook is er de website noordoosthelpt.nl. Daar kunt u bijna over elke hulpvraag informatie vinden.

Het college van diakenen bestaat momenteel uit de volgende personen.

Nellie Hoekstra - KeizerVoorzitter

Elly Westra-WijbengaSecretaresse

EnnyAlting - KlaverPenningmeester

Yde Henk Raap

Emko Vis

Sietse MeinsmaBoekhouder diaconie

Bankrekeningnummer Diaconie:

Diaconie Prot.Gem.Ee , Oostrum, Jouswier NL69 RABO 0153 7691 30

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

ANBI Kerk


Algemene gegevens Protestante Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier behorende tot de Protestante Kerk in Nederland.

Naam ANBI: Protestantse gemeente Ee, Oostrum en Jouswier


Telefoonnummer: 0519-518694


RSIN/Fiscaal nummer: 824134965


Kamer van Koophandel: 76370690


Website adres: www.dorp-ee.nl/protestantsegemeente-anbi/protestantsegemeente-anbi-ker
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Berhardstrjitte 4
Postcode: 9131 KR
Plaats: Ee

Meer informatie vind u in het onderstaande document.

Bestandsnaam: ANBI-Gemeente-2023
Bestandsgrootte 531 kb
Download Bestand
Lees Meer

Beleidsplan 2024-2028


Het beleidsplan 2024 – 2028 is een compleet herziene versie van het beleidsplan van de Protestantse gemeente Ee, Oostrum en Jouswier dat in 2020 is opgesteld voor het beroepingswerk van een nieuwe predikant.

Dit beleidsplan is nog in bewerking en dient nog te worden vastgesteld door onze gemeente.

Het beleidsplan 2024 – 2028 is aanmerkelijk korter van opzet dan het vorige, omdat veel informatie uit dat oude plan inmiddels op deze website te vinden is en veel van wat er in onze gemeente gebeurt al beschreven staat in overzichten of notulen.
Het is niet nodig dit te herhalen, waardoor dit plan een groot draaiboek gaat worden.

Bestandsnaam: Beleidsplan-PG-EOJ-2024-202_20240708-070914_1
Bestandsgrootte 776 kb
Download Bestand
Lees Meer

Contacten


Voorzitter kerkenraad: Vacant

Scriba kerkenraad: Mevr. T. Haaksma - Heeringa

Bernhardstrjitte 4

9131KT Ie

Tel: 0519 – 518694 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant: Ds. J. G. van den Boogaard

Wynzerdyk 9a

9062 GP Oentsjerk

Tel: 0518-419979 / 06-44756223 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkelijk jeugdwerker: Mevr. R. v.d. Wielen

Tel: 06-2723168

Preekvoorziening: Mevr. R. Borger- Krol

Tel: 0519- 518351 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ledenadministratie: Mevr. J. Sipma- de Jong

Tel: 06-42341686 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad Geandewei: Kopij inleveradres

Mevr. Y. Zijlstra – Nutma

Tel: 06- 37556986

of

Mevr. T. Haaksma – Heeringa

Tel: 0519-518694 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Abonnementenadministratie Geandewei:

Dhr. J. Hansma Tel: 0519 - 518605 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beamercommissie: Dhr. R. Hoekstra

Tel: 0519-518674 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Koster (s): Tsjerke op 'e Terp: Ie

fam. A. Douma

Tel: 0519-518527

Eben Haëzertsjerke: Ie

Dhr. A. Attema (coördinator)

Tel: 0519-518334 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nicolaastsjerke: Eastrum / Petrustsjerke: Jouswier

Dhr. A. van den Berg

Tel: 0519-241378

Beheer verenigingsgebouw 'it Anker', Stienfeksterwei 17, 9131 KK Ie

Mevr. A. Hansma – Sipma

Tel: 0519-701474

Aanvraag gebruik kerkgebouwen

Dhr. J. Hansma

Tel: 0519-518605 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Kindernevendienst


Het doel van de kindernevendienst is kinderen (4-12 jaar) bekend en vertrouwd maken met Jezus Christus en de kerk door sociale thema's aan te bieden waarbij de liefde en het respect voor elkaar centraal staat.

Als je kind 4 jaar wordt krijgt hij/zij een uitnodiging om deel te nemen aan de kindernevendienst.

Op drie zondagen in de maand kunnen de kinderen met de ouders mee naar de kerk. Na de opening van de kerkdienst en een aantal liederen vertrekken de kinderen samen met de leiding van de kindernevendienst naar hun eigen ruimte. Dit vindt plaats in het Anker, nabij de Eben Haëzer tsjerke. De leiding van de kindernevendienst werkt met de kinderen aan een thema wat voort komt uit christelijk materiaal zoals De kind op zondag, Jong Protestants en CreatiefKinderwerk. Er wordt samen gezongen, gebeden, geluisterd naar een verhaal, geknutseld, gepuzzeld en zoveel meer. Na de kerkdienst kunnen de kinderen weer worden opgehaald.

Kinderkerk XL

Iedere eerste zondag van de maand is er Kinderkerk XL. De kinderen zijn vanaf 9.15 uur welkom in het Anker. Afhankelijk van de grootte van de groep worden de kinderen in groepen verdeeld op basis van leeftijd. Tijdens de Kinderkerk XL is er meer tijd om aan een thema te werken. Er wordt gestart met een interactief verhaal, gezongen, gebeden en daarna is er genoeg tijd voor een leuke activiteit. Bij mooi weer kunnen dit ook buitenactiviteiten zijn zoals een speurtocht of ander leuk spel. Voor elke leeftijd groep wordt er iets passends bedacht.

Projecten

In de Adventstijd en de Veertigdagentijd worden door de leiding van de kindernevendienst projecten georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan het voorbereiden en uitvoeren van een musical voor de kerstnachtdienst, maar ook knutselwerken die tijdens kerst of Pasen in de kerk komen te hangen/staan of een leuke attentie voor de ouderen in de gemeente. Tijdens de projecten wordt er ook gespaard voor een goed doel; de laatste jaren was dit de voedselbank in Noard-East Fryslân.


We hopen dat wij uw kind/kinderen mogen begroeten! Ze mogen gerust een vriendje/vriendinnetje meenemen. Iedereen is welkom!

Om op de hoogte te blijven van activiteiten en wijzigingen van de kinderkerk kunt u deze website of de Geandewei raadplegen.

Heb je vragen of lijkt je het leuk om aan de slag te gaan als leiding?

Neem dan contact op met een van de jeugdouderlingen:

Metsje, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sippy, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tanja: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

KinderoppasBij bijzondere diensten ( b.v. doopdiensten) kan er op verzoek kinderoppas worden geregeld. Wilt u hiervan gebruik maken wilt u dit dan ruim van te voren aangeven zodat dit in het kerkblad kan worden vermeld. Het aanvragen kan bij één van de jeugdouderlingen:

Metsje: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Sippy: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Tanja: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Jongeren


Samen ontmoeten

Jongeren bekend en vertrouwd maken met Jezus Christus. Dit is in een paar woorden onze visie. Tevens is het een uitdaging als we bedenken dat de jeugd de toekomst heeft. De jongeren een belangrijk onderdeel te laten zijn van onze gemeente. Voor hen en met hen gemeente zijn. 

Dit begint met opbouw binnen het jeugdwerk om de jongeren enthousiast te maken over het geloof en de kerk. En van daaruit verder te bouwen. Om een levendige gemeente te zijn is een goed contact met de kinderen en jongeren van groot belang.

Voor de kinderen van de basisschool is er de kindernevendienst. Onder het kopje kindernevendienst vindt u hierover verdere informatie. 

Voor de jongeren( voortgezet onderwijs t/m 18) proberen we meer aanbod te creëren om hen zo meer bij de gemeente te betrekken. 

Dit proberen we door: 

  • Jeugdmeetings te organiseren. Dit zijn gezellige avonden met spelletjes en een moment met inhoud. Op dit moment zijn er vier groepen. 
    • 1: Jongens/meiden klas 1(plus zittenblijvers groep 8) 
    • 2: Jongens/Meiden klas 2
    • 3: Meiden/jongens klas 3+
  • Een jeugddienst te organiseren voor en door de jeugd
  • Meedoen met activiteiten die aangeboden worden door bijv. JOP(Paaschallenge, Kerstchallenge en Sirkelslag) , YMCA enz. 

Met deze vormen proberen we dat de jongeren contact houden met de gemeente en zich thuis voelen in de gemeente.

Om op de hoogte te blijven van activiteiten en wijzigingen van de jeugdmeetings kunt u deze website of de Geandewei raadplegen.

Lijkt het je leuk om ook naar de jeugdmeetings te komen neem dan contact op met 1 van de jeugdouderlingen.

Maar ook als u als dorpsgenoot/ ouder/gemeentelid denkt, ik zou best eens willen helpen bij activiteiten kunt u zich aanmelden bij een van de jeugdouderlingen:

Metsje: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Sippy: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Tanja: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Welkom


Welkom op de herziene website van de Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier. Op deze website vindt u praktische informatie aangevuld met achtergronden over onze gemeente.

Wie zijn wij:

De Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier is ontstaan in op 31 mei 2010 door fusie van de Nederlands Hervormde Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier en de Gereformeerde Kerk van Ee. Zij maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN.

De Protestantse Gemeente Ee, Oostrum en Jouswier wil een Christelijke geloofsgemeenschap zijn waar iedereen welkom is, zowel leden, gasten als alle andere inwoners van Ee, Oostrum en Jouswier.

Wij geloven dat God ons en de wereld om ons heen heeft gemaakt. Hij heeft ons allen onvoorwaardelijk lief door zijn Zoon Jezus Christus die voor onze redding naar de aarde is gekomen, is gestorven aan het kruis en opgestaan uit de dood. Met Zijn Heilige Geest verandert en bemoedigt Hij ons zodat wij dichter bij Hem kunnen zijn. Dit willen wij aan iedereen doorgeven.

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

- Samen vieren: samen de goede boodschap vieren

- Samen leren: het Woord van God uitgelegd krijgen, Bijbel lezen en toegerust worden

- Samen dienen: ieders gaven inzetten en helpen waar geen helper is

- Samen delen: gastvrij zijn, elkaar aanvaarden, voor elkaar bidden

- Samen getuigen: het Evangelie uitdragen, tijdens kerkdiensten maar ook in het dagelijkse leven door woord en daad.

Lees Meer