Dorp Ee

Pastoraat


Het pastoraat binnen de kerk is een belangrijke functie. Vanuit het pastoraat komen we tot contacten waarin we onder andere geloofsgesprekken voeren. We zien naar elkaar om en delen het geloof. Via het pastorale werk merken we als gemeente dat we één zijn en met elkaar verbonden door ons geloof. 

Het pastorale team bestaat uit de dominee, de ouderlingen, het pastorale bezoekteam, wijkassistenten en een ouderen bezoekersgroep.

De dominee doet vooral crisispastoraat, wat inhoud dat hij gemeenteleden bezoekt die ernstig ziek zijn, in hun laatste levensfase zitten en voor de nabestaanden. Ook kunnen er andere redenen zijn die specifiek om begeleiding van de predikant vragen. Ook woont de predikant regelmatig de kerkenraadsvergadering bij. Hij is de begeleider van het pastorale team.

De ouderlingen hebben tegenwoordig een meer coördinerende en organiserende rol. Zij wonen de vergaderingen bij en sturen samen met de predikant het pastorale team aan. Zij onderhouden contact met de wijkassistenten. Ook dragen zij zorg voor het goed verlopen van de kerkdienst. Ze maken de afkondigingen en houden oren en ogen open voor lief en leed in de gemeente. 

In de kerkdienst zijn ze ouderling van dienst. Ook bij een huwelijk en rouwdienst is er een ouderling van dienst die ook vaak meegaat ter voorbereiding, samen met de predikant.
De ouderlingen organiseren bijvoorbeeld koffie-ochtenden, groot huis bezoeken, speciale bijeenkomsten en diensten, vaak in samenwerking met andere kerkenraadsleden en/of gemeenteleden.

Het pastorale bezoekteam bezoekt mensen voornamelijk in de leeftijd van 70+. Ook worden nieuwe dorpsbewoners bezocht en kan het ook zo zijn dat een gemeentelid, welke op één of ander manier extra steun nodig heeft, bezocht wordt. Het pastorale team bezoekt zijn of haar mensen met regelmaat. Zij kennen dus hun mensen en kunnen zo ook geloofszaken en andere problemen bespreekbaar maken. Ze zijn vertrouwd met hen. Er is ongeveer één keer per acht weken overleg met het team, samen met de predikant en de ouderlingen.

De wijkassistenten leggen bezoekjes af in de hele gemeente. Zij bezoeken de gezinnen waar een kindje geboren is, maar brengen ze een bezoekje bij nieuw ingekomenen met een welkomstpakket en bloemetje. Ook brengen ze een bloemetje wanneer iemand thuiskomt uit het ziekenhuis. Ze wonen de diensten bij van bijvoorbeeld, huwelijk, doop en begrafenis. Ook bezoeken ze regelmatig de ouderen in hun wijk. Jaarlijks is er een gezellige ochtend met de wijkassistenten onder leiding van de ouderling(en) en een diaken. Hier worden vertrouwelijk knelpunten besproken. 

De bezoekersgroep is er speciaal voor de gemeenteleden die in een verpleeg- of verzorgingshuis elders wonen, maar nog voorkeurs lid zijn. Zij worden maandelijks bezocht.

Lees Meer

Beroepingswerk


Beroepingswerk

Na het afscheid van dominee Veltman 31 augustus 2020 is onze gemeente vacant. In een gezamenlijke beroepingscommissie met de Protestantse Gemeente Engwierum is er gezocht naar een nieuwe predikant. Inmiddels heeft de P.G. Engwierum voor haar vacaturedeel invulling gevonden.

Er is nu een nieuwe beroepingscommissie samengesteld, die de opdracht heeft meegekregen om voor onze gemeente een passende voorganger te zoeken.

Aangepaste profielschets

De beroepingscommissie kreeg onderstaande aangepaste profielschets mee voor het zoeken naar een passende voorganger.

De profielschets is hieronder te downloaden:

Bestandsnaam: Vacature Predikant Protestantse Gemeente Ee-Oostrum-Jouswier
Bestandsgrootte 334 kb
Download Bestand

Beroepingscommissie

Het ambt van predikant is veel meer dan een functie die namens de gemeente als een uitvoerende taak – een 'klus' - geklaard moet worden. De beroepingsgids van de PKN omschrijft dit als volgt:

de opdracht van een predikant is om erop toe te zien dat de gemeente die aan zijn/haar zorgen is toevertrouwd blijft bij de 'genade en vrede' waar elke kerkdienst mee begint. Om erop toe te zien dat de gemeente werkelijk gemeente van Christus blijft. Dat er geen 'ander evangelie' wordt verkondigd, dat ons uitlevert aan een vreemde heerschappij of aan onszelf. Dat de gemeente niet een naar binnen gekeerd gezelschap wordt, dat alleen maar aan zichzelf denkt, maar getuige blijft van God, in woord en daad. Dat het niet ieder voor zich is, maar dat we leren omzien naar elkaar.

Met deze achtergrond is de beroepingscommissie ingesteld. In de commissie is elk college van de kerkenraad met 1 persoon vertegenwoordigd en aangevuld met ten minste twee gemeenteleden.

Consulent

Zodra een gemeente vacant is speelt de consulent een belangrijke rol als adviseur van de kerkenraad en/of begeleider van het beroepingswerk. Voor onze gemeenten is dominee G. Timmer aangesteld als consulent.

Samenwerking

Dominee Veltman was ruim 10 jaar predikant in onze gemeente en daarnaast de laatste vijf jaar ook predikant van onze buurgemeente Engwierum. Daarom is met instemming van beide gemeenten afgesproken eerst gezamenlijk op te trekken bij de zoektocht naar een nieuwe predikant.

Eerder is al gemeld dat de P.G. Engwierum voor haar vacaturedeel invulling heeft gevonden.

Onze gemeente verkreeg toestemming van het Breed Moderamen van de Classis Fryslân om een predikant te beroepen. Ook is er een solvabiliteitsverklaring aangevraagd bij het CCBB (het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken). Hiervan werd een verklaring afgegeven met de toestemming om een predikant voor een deeltijdpercentage van ca. 60% te beroepen.

Pastoraat in vacante periode

Per 1 september 2020 is de gemeente vacant. Voor onze gemeente kwam een nieuw initiatief van de PKN op de juiste tijd. De mobiliteitspool bood ons de mogelijkheid om tijdelijk een predikant aan te vragen ter overbrugging van de vacante periode. Groot was onze verrassing dat er een predikant uit de omgeving bereid was om onze gemeente bij te staan in het pastoraat. Sinds 1 oktober is ds. G. Timmer als ambulant predikant in onze gemeente aan het werk. De pastorale zorg is bij hem in goede handen.

Afscheid ds. W. Veltman

In de maand juni 2010 werd ds. Veltman bevestigd als predikant in onze gemeente. Hij kwam in Ee wonen met Tineke en hun drie zonen die toen nog de basisschool bezochten. Na tien volle jaren heeft hij besloten om te stoppen als predikant van onze gemeente. Het afscheid van dominee Veltman en zijn gezin heeft plaats gevonden op zondag 30 augustus 2020 in een openluchtdienst op het sportveld.

Lees Meer

Kindernevendienst


Het doel van de kindernevendienst is kinderen (4-12 jaar) bekend en vertrouwd maken met Jezus Christus en de kerk door sociale thema's aan te bieden waarbij de liefde en het respect voor elkaar centraal staat.

Als je kind 4 jaar wordt krijgt hij/zij een uitnodiging om deel te nemen aan de kindernevendienst.

Op drie zondagen in de maand kunnen de kinderen met de ouders mee naar de kerk. Na de opening van de kerkdienst en een aantal liederen vertrekken de kinderen samen met de leiding van de kindernevendienst naar hun eigen ruimte. Dit vindt plaats in het Anker, nabij de Eben Haëzer tsjerke. De leiding van de kindernevendienst werkt met de kinderen aan een thema wat voort komt uit christelijk materiaal zoals De kind op zondag, Jong Protestants en CreatiefKinderwerk. Er wordt samen gezongen, gebeden, geluisterd naar een verhaal, geknutseld, gepuzzeld en zoveel meer. Na de kerkdienst kunnen de kinderen weer worden opgehaald.

Kinderkerk XL

Iedere eerste zondag van de maand is er Kinderkerk XL. De kinderen zijn vanaf 9.15 uur welkom in het Anker. Afhankelijk van de grootte van de groep worden de kinderen in groepen verdeeld op basis van leeftijd. Tijdens de Kinderkerk XL is er meer tijd om aan een thema te werken. Er wordt gestart met een interactief verhaal, gezongen, gebeden en daarna is er genoeg tijd voor een leuke activiteit. Bij mooi weer kunnen dit ook buitenactiviteiten zijn zoals een speurtocht of ander leuk spel. Voor elke leeftijd groep wordt er iets passends bedacht.

Projecten

In de Adventstijd en de Veertigdagentijd worden door de leiding van de kindernevendienst projecten georganiseerd. Hierbij kunt u denken aan het voorbereiden en uitvoeren van een musical voor de kerstnachtdienst, maar ook knutselwerken die tijdens kerst of Pasen in de kerk komen te hangen/staan of een leuke attentie voor de ouderen in de gemeente. Tijdens de projecten wordt er ook gespaard voor een goed doel; de laatste jaren was dit de voedselbank in Noard-East Fryslân.


We hopen dat wij uw kind/kinderen mogen begroeten! Ze mogen gerust een vriendje/vriendinnetje meenemen. Iedereen is welkom!

Om op de hoogte te blijven van activiteiten en wijzigingen van de kinderkerk kunt u deze website of de Geandewei raadplegen.

Heb je vragen of lijkt je het leuk om aan de slag te gaan als leiding?

Neem dan contact op met een van de jeugdouderlingen:

Metsje, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sippy, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Jongeren


Samen ontmoeten

Jongeren bekend en vertrouwd maken met Jezus Christus. Dit is in een paar woorden onze visie. Tevens is het een uitdaging als we bedenken dat de jeugd de toekomst heeft. De jongeren een belangrijk onderdeel te laten zijn van onze gemeente. Voor hen en met hen gemeente zijn. 

Dit begint met opbouw binnen het jeugdwerk om de jongeren enthousiast te maken over het geloof en de kerk. En van daaruit verder te bouwen. Om een levendige gemeente te zijn is een goed contact met de kinderen en jongeren van groot belang.

Voor de kinderen van de basisschool is er de kindernevendienst. Onder het kopje kindernevendienst vindt u hierover verdere informatie. 

Voor de jongeren( voortgezet onderwijs t/m 18) proberen we meer aanbod te creëren om hen zo meer bij de gemeente te betrekken. 

Dit proberen we door: 

 • Jeugdmeetings te organiseren. Dit zijn gezellige avonden met spelletjes en een moment met inhoud (o.a. d.m.v. de methode Youth for Christ). Op dit moment zijn er vier groepen. 
  • 1: Jongens klas 1 en 2 (plus zittenblijvers groep 8) 
  • 2: Meiden klas 1 en 2
  • 3: Meiden klas 3+
  • 4: Jongens klas 3+
 • Een jeugddienst te organiseren voor en door de jeugd
 • Meedoen met activiteiten die aangeboden worden door bijv. JOP(Paaschallenge, Kerstchallenge en Sirkelslag) , YMCA enz. 

Met deze vormen proberen we dat de jongeren contact houden met de gemeente en zich thuis voelen in de gemeente.

Om op de hoogte te blijven van activiteiten en wijzigingen van de jeugdmeetings kunt u deze website of de Geandewei raadplegen.

Lijkt het je leuk om ook naar de jeugdmeetings te komen neem dan contact op met 1 van de jeugdouderlingen.

Maar ook als u als dorpsgenoot/ ouder/gemeentelid denkt, ik zou best eens willen helpen bij activiteiten kunt u zich aanmelden bij Marijke of een van de jeugdouderlingen:

Metsje, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sippy, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Kinderoppas


Bij bijzondere diensten ( b.v. doopdiensten) kan er op verzoek kinderoppas worden geregeld. Wilt u hiervan gebruik maken wilt u dit dan ruim van te voren aangeven zodat dit in het kerkblad kan worden vermeld. Het aanvragen kan bij één van de jeugdouderlingen:

Metsje, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sippy, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Kerkrentmeesters


Kerkrentmeesters

Wie zijn wij?

De kerkrentmeesters vormen samen het College van Kerkrentmeesters (CvK) en zijn onderdeel van de kerkenraad. Naast algemene taken verzorgen zij binnen de kerkenraad de "vermogensrechtelijke aangelegenheden" van de kerkelijke gemeente. Met andere woorden: zij beheren de financiën en verzorgen het beheer van de kerkelijke goederen, zoals kerkgebouwen, pastorie, verenigingsgebouw, landerijen, etc.

Wat doen wij?

Kerkrentmeesters hebben een breed palet aan taken en verantwoordelijkheden binnen de kerkenraad en bij het beheer van kerkelijke goederen:

- Zij dragen medeverantwoordelijkheid bij de opbouw en zorg voor de geloofgemeenschap.

- Zijn ambtelijk aanwezig bij kerkenraadsvergaderingen en kerkdiensten.

- Zorgen voor het beschikbaar zijn en het onderhoud van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente. Denk hierbij aan de "Tsjerke op 'e Terp", de "Eben-Haëzer tsjerke" en het verenigingsgebouw "It Anker".

- Zorgen voor het beschikbaar zijn en het onderhoud van woonruimte voor de predikant (pastorie).

- Zorgen voor de geldwerving, o.a. door het eens per 3 jaar organiseren van de actie "kerkbalans", het versturen van mailing voor de Solidariteitskas, Dankstond- en Eindejaarcollecte.

- Het registeren van betalingen en ontvangsten (boekhouding) en het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;

- Het beheren van de goederen van de gemeente, waaronder de orgels in de kerken, kerkhoven (rondom de kerken in Ee, Oostrum en Jouswier), diverse apparatuur en inventaris, etc.

- Het beheren van de landerijen: opstellen pachtcontracten en versturen pachtnota's.

- Het aansturen van de vele vrijwilligers, zoals kosters, organisten, beamer-commissie, ophalers verjaardagsfonds , beheerders "It Anker", schoonmaaksters, mensen voor tuinonderhoud, etc.

- Diverse overige zaken, zoals: het bijhouden van registers (ledenadministratie, doopboek), het beheer van de archieven, de verzekeringspolissen, zorg voor veiligheid (brandblussers, EHBO), etc.

Uitgebreidere informatie is te vinden in het beleidsplan. (Link)

Samenstelling van het College van Kerkrentmeesters.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat momenteel uit de volgende personen:

Eelke Idsardi (voorzitter)

Melle Westra (secretaris)

Jaap Hansma (penningmeester)

Jan Tjeerdsma

Bankrekeningnummers:

Algemeen nummer: NL72 RABO 0153 7690 76

Vrijwillige bijdragen: NL74 RABO 0346 1028 71

Beiden t.n.v. Pr. Gem. Ee, Oostrum en Jouswier

Lees Meer

Diaconie


Wie zijn wij?

Het diaconaat is een van de kerntaken in de Christelijke kerken. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij dienen, delen en doen wat ons gegeven is, om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Wat doen wij?

De diaconie geeft hier vorm aan door steun te bieden aan allerlei hulpverlenende organisaties, verschillende projecten van kerk in actie en plaatselijke en regionale doelen.

Concreet voor onze gemeente o.a.:

 • Ambtelijke aanwezigheid tijdens kerkdiensten
 • 5 x per jaar bedienen bij het Heilig Avondmaal
 • Extra aandacht en stimuleren collectes
 • Organiseren actie voedselbank met bidstond
 • Kerstviering/broodmaaltijd ouderen
 • Kerstattentie Skûle
 • Paasattentie ouderen
 • Kerkvervoer
 • Bloemengroet
 • Bezoekersgroep
 • Wijkassistenten
 • Zending
 • Organiseren zendingszondag

Als kerkelijke gemeente willen we u graag helpen om bij kleine of grote problemen in contact te komen met de juiste hulpverlener. Vanzelfsprekend kunt u daarvoor altijd contact opnemen met een diaken, ouderling of dominee. Zij kunnen in een vertrouwelijk gesprek u doorverwijzen naar de juiste hulpverlener.

Ook is er de website noordoosthelpt.nl. Daar kunt u bijna over elke hulpvraag informatie vinden.

Het college van diakenen bestaat momenteel uit de volgende personen.

Voorzitter: Joke van Slooten-de Haan
Secretaresse: Elly Westra-Wijbenga
Penningmeester: Enny ALting -Klaver
Lid: Nellie Hoekstra - Keizer

Boekhouder diaconie: Sietse Meinsma

Bankrekeningnr. Diaconie: 

Dia.Prot.Gem.Ee, Oostrum, Jouswier

NL69 RABO 0153 7691 30

Lees Meer

Verbanden


Een protestantse gemeente is niet een op zich zelf staande groep leden met eigen regels en gewoonten. Ook onze gemeente is onderdeel van verbanden waarin christenen zich hebben verenigd.

Samenwerking Ee-Oostrum-Jouswier en Engwierum

Tot voor kort vormde onze gemeente een combinatie met de Protestantse Gemeente Engwierum, waarin we gezamenlijk een predikant in dienst hadden. Onlangs is besloten, dat we als zelfstandige gemeenten voorlopig weer elk een predikant in dienst nemen. De samenwerking met betrekking tot het houden van gezamenlijke diensten blijft(gezamenlijke dienst met Hemelvaart en enkele diensten in de zomerperiode).

Samenwerking tussen gemeenten Noardeast- Fryslân.

Met zeven andere gemeenten in onze regio is onze gemeente op 4 april 2019 een samenwerking aangegaan met als doel samen te werken bij het beroepen van predikanten, de aanstelling van kerkelijk werkers en het in voorkomende gevallen ontwikkelen van activiteiten die de Protestantse kerk in Nederland vertegenwoordigen in Noardeast- Fryslân. De deelnemende gemeenten zijn:

 • De Protestantse gemeente te Oosternijkerk
 • De Protestantse gemeente te Nes-Wierum
 • De Protestantse gemeente te Metslawier-Niawier
 • De Protestantse gemeente te Ternaard
 • De Protestantse gemeente te Holwerd
 • De Protestantse gemeente te Engwierum
 • De Protestantse gemeente te Ee-Oostrum-Jouswier
 • De Protestantse gemeente te Hantum c.a.

Op verzoek kunnen andere gemeenten toetreden tot het samenwerkingsverband.

PKN Classis Fryslân

Alle Protestantse gemeenten in Fryslân vormen samen de Classis Fryslân. Het dagelijks bestuur van de classis ligt bij het breed moderamen en wordt uit het midden van de classicale vergadering gekozen door de leden van de classicale vergadering. De classispredikant is het aanspreekpunt en de vertegenwoordiger van de Classis.

PKN

Er zijn 11 classes in Nederland die samen de Protestantse Kerk in Nederland vormen. De Protestantse Kerk in Nederland telt ongeveer 1,8 miljoen leden die lid zijn van één van de ruim 1572 plaatselijke gemeenten.

Wereldwijd

Wij voelen ons verbonden met alle christenen in de wereld die Jezus belijden als onze Heer en Verlosser.

Lees Meer

Kerkblad


Nieuws en informatie uit en voor de gemeente vindt u in het kerkblad Geandewei. 

Geandewei verschijnt 1x per twee weken en een abonnement kost € 23,50 per jaar (2022)

Kopij inleveradres

mevr. Sietske de Jong-Kooistra
Dokter Ruinenstrjitte 7
9131 KN Ee
Tel: 0519 - 518681
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Abonnementenadministratie 

dhr. Jaap Hansma
Humaldawei 39
9131 EN Ee
Tel: 0519 - 518605
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer

Contacten


Voorzitter kerkenraad: 

Vacant

Scriba kerkenraad:

mevr. T. Haaksma – Heeringa
Bernhardstrjitte 4
9131KR Ee
Tel: 0519 - 518694
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Predikant:(Ambulant)

Ds. G. Timmer (werkdagen maandag en dinsdag).
Afspraak op andere dagen in overleg.
Tel: 06 – 83025045
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Preekvoorziening

Mevr. R. Borger- Krol
Tel: 0519- 518351
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ledenadministratie

Mevr. J. Sipma- de Jong
Tel: 06-42341686
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkblad Geandewei

Kopij inleveradres
Mevr. S. de Jong- Kooistra
Tel: 0519-518681
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Abonnementenadministratie Geandewei

Dhr. J. Hansma
Tel: 0519 - 518605
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Beamercommissie

Dhr. R. Hoekstra
Tel: 0519-518674
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Koster (s)

Tsjerke op 'e Terp: Ee
fam. A. Douma
Tel: 0519-518527

Eben Haëzertsjerke: Ee
Dhr. A. Attema (coördinator)
Tel: 0519-518334
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nicolaastsjerke: Oostrum
Dhr. A. van den Berg
Tel: 0519-241378

Petrustsjerke: Jouswier
Dhr. A. van den Berg
Tel: 0519-241378

Beheer verenigingsgebouw 'it Anker'

Mevr. A. Hansma – Sipma
Tel: 0519-701474

Mevr. B. Kuiling- Woudstra
Tel: 0519-518685

Aanvraag gebruik kerkgebouwen 

Dhr. J. Hansma
Tel: 0519-518605
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees Meer