Dorp Ee

1e Selectie


Boer, Jelle de
Huisman, Johannes
Jong, Cees de
Jong, Geert de
Jong, Julius de
Jong, Lars de
Jong, Meindert de
Kroodsma, Harm
Loonstra, Bert
Meinsma, Johannes
Miedema, Silvan
Mossel, Gerjan
Mossel, Halbe
Raap, Arjen
Reitsma, Pierjan
Schreiber, Dirk Jan
Sytsma, Lieuwe Bôte
Timmerman, Vincent
Zijlstra, Ruben

Lees Meer

2e Selectie


Dijkstra, Hendrik
Dorhout, Jacob
Hoek, Jorick van der
Hoekstra, Jelmer
Jong, Tiemen de
Jongschaap, Tjardo
Kampen, Siemen Jan
Kooistra, Gerlof
Kroodsma, Douwe
Nutma, Romke
Sijtsma, Jouke
Sikkema, Willem
Sprik, Herman
Tanja, Hillebrand
Tienstra, Werner
Vries, Tjisse Arjen de
Wouda, Douwe
Zijlstra, Sjoerd 

Lees Meer

Clubblad "Meielkoar Ien"


Het clubblad wordt twee keer per jaar uitgegeven en uitgereikt aan alle leden en belanghebbenden van de vereniging.

Klik hier voor de redactie van het clubblad.

Lees Meer

AVG Privacy Policy


Voetbalvereniging Oostergo (hierna te noemen: V.V. Oostergo) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. V.V. Oostergo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als V.V. Oostergo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het bestuur van de vereniging.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door V.V. Oostergo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan het lidmaatschap.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.V. Oostergo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN nummer;
 • Geboortedatum.


Uw persoonsgegevens worden door V.V. Oostergo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).


Verwerking van persoonsgegevens van trainers/medewerkers

Persoonsgegevens van trainers/medewerkers worden door V.V. Oostergo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.V. Oostergo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.


Uw persoonsgegevens worden door V.V. Oostergo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).


Verwerking van persoonsgegevens van donateurs en sponsors

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door V.V. Oostergo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de vereniging.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen donateurschap/sponsor overeenkomst;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan V.V. Oostergo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN nummer


Uw persoonsgegevens worden door V.V. Oostergo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

V.V .Oostergo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens V.V. Oostergo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • De bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Lees Meer

Lidmaatschap V.V. Oostergo


Wil je lid worden van de voetbalvereniging Oostergo? 

Kom dan snel eens meetrainen om te kijken of het wat voor je is! Je kunt 4 keer gratis meetrainen voordat je je lidmaatschap aanvraagt. Zo kun je kijken of voetbal wat voor je is. Ook is er de mogelijkheid om verenigingslid te worden. Hieronder staan de stappen beschreven die jij of je ouder dient te volgen om je lid te maken van onze vereniging.

Op deze pagina vind je ook informatie over hoe je jouw lidmaatschap kunt beëindigen.

Het lidmaatschap start vanaf 5 jaar. Is uw kind bijna 5 jaar? Dan mag uw kind kosteloos meetrainen in de laatste vier maanden voordat hij/zij 5 jaar wordt. Vanaf 5 jaar kan een kind aangemeld worden als lid. 

Aanmelden als lid

Personen die zich willen aanmelden als lid van onze vereniging, kunnen het aanmeldingsformulier nieuw lid downloaden (zie onderaan deze pagina) of aanvragen bij onze ledenadministrateur Ineke Kooistra. Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier kan vervolgens ingeleverd worden bij Ineke Kooistra of gemaild worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In verband met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vragen wij ook toestemming voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. U kunt dit formulier downloaden onder aan de pagina en ingevuld opsturen naar Ineke Kooistra/Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Als je niet (meer) actief wilt zijn als speler maar de club nog wel (financieel) wil ondersteunen, dan kun je verenigingslid worden. Voor € 36,00 per jaar ben je lid en kun je de ledenvergadering bijwonen. Ook voor het aanmelden als verenigingslid kun je gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Deze kan dan bij Ineke Kooistra ingeleverd worden of worden gemaild naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contributie

De contributie, inclusief de bondsbijdrage, bedraagt vanaf 1 januari 2023 per categorie (peildatum leeftijdsgrens is volgens het reglement van de K.N.V.B. 1 januari van het jaar waarin het desbetreffende seizoen begint):

Categorie Leeftijd Per maand
1e en 2e-selectie nvt € 15,00
JO14 t/m JO1713 tot en met 18 jaar€ 11,00
T/m JO135 tot en met 12 jaar€ 8,00

De betaling van de contributie geschiedt via automatische incasso. Het bedrag wordt rond de 27e van de maand afgeschreven.

Kledinglijn

De voetbalvereniging Oostergo heeft een eigen kledinglijn (shirt, short, sokken, tas). Dit kan aangeschaft worden via de webshop. De leden hoeven geen wedstrijdkleding aan te schaffen. Daarnaast kan een jeugdlid een sporttas van voetbalvereniging Oostergo aanschaffen die gebruikt kan worden tijdens trainingen of wedstrijden. Hiervoor kun je Reina van der Kant benaderen. Kosten voor deze sporttas zijn:

Klein €10,-
Middel €20,-
Groot €30,-

Beëindiging lidmaatschap VV Oostergo

Helaas zijn er situaties waarin je het lidmaatschap wilt opzeggen. Voordat je besluit om het lidmaatschap van de vereniging te beëindigen, zijn een paar zaken van belang:
 • Als er sprake is van een contributieachterstand, nog niet terug gegeven van in bruikleen verstrekte kleding of andere vorderingen, wordt het verzoek tot opzegging van het lidmaatschap niet in behandeling genomen.
 • Wie aan het einde van het seizoen wil stoppen, dient zijn/haar lidmaatschap voor 1 mei van het seizoen op te zeggen. Als het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar (1/8 t/m 31/7) tussentijds wordt opgezegd zal het lidmaatschap pas aan het einde van het verenigingsjaar worden beëindigd.
 • Opzeggen kan alleen schriftelijk of per email bij de secretaris/ledenadministrateur. Opzeggen bij trainers, leiders, barmedewerkers of andere vrijwilligers wordt niet geaccepteerd of als zodanig verwerkt. Dus stuur uw brief naar: Ledenadministrateur VV Oostergo t.a.v. I. Kooistra, Grienewei 5, 9131 EA Ee of per e-mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  Voor een goede verwerking graag vermelden in uw brief of e-mail: Naam, adres, postcode en woonplaats, de geboortedatum van het opzeggende lid, de reden van de opzeggingen en de datum waarop de opzegging van kracht wordt.


Tussentijds opzeggen en waarom betalen voor het hele seizoen? 

In de eerste plaats is dit voor de continuïteit binnen een team van belang. Als een speler zo maar tussendoor zou stoppen, kan een heel team in problemen komen en dat kan natuurlijk niet! Daarom betaal je contributie voor een heel seizoen zonder recht op kwijtschelding van deze verplichting bij tussentijds opzeggen. Maar naast de sportieve kant, gaat de vereniging ook financiële verplichtingen aan voor een heel seizoen. Zo worden er afspraken/overeenkomsten gemaakt die gebaseerd zijn op het aantal leden. Denk aan de inschrijvingskosten van teams, de doorbelasting en van kosten door de KNVB of het bestellen van spelmaterialen. Daarom wordt het opzeggen van een lidmaatschap tijdens een seizoen niet toegestaan.

Zijn er geen uitzonderingen mogelijk? 

Het bestuur kan besluiten de verplichting om de contributie voor het hele seizoen te betalen, te laten vervallen. Maar alleen als hier gegronde redenen voor zijn. Denk hierbij aan verhuizing of een zeer ernstige blessure die verder voetballen in het lopende seizoen onmogelijk maakt.

Aanmeldingsformulier en AVG Toestemmingsverklaring

Bestandsnaam: Aanmeldingsformulier-lidmaatschap-voetbalvereniging-Oostergo-_20210409-092501_1
Bestandsgrootte 61 kb
Download Bestand
Bestandsnaam: AVG---Toestemmingsverklaring
Bestandsgrootte 125 kb
Download Bestand
Lees Meer

Overige organisatie


Consuls

A. Zijlstra
Foeke Sjoerdstrjitte 7
9131 LB Ee
Tel: 0519 - 518606

Kantine

Jelmer Hoekstra & Denise Hoogland
Skeperij 49
9131 LG Ee
Tel: 06-11961424

Marjon van der Wielen
Antje de Jong
Gerben van der Veen
Anouk Kingma

Vertrouwenspersoon

A. de Visser
Tel: 06-81284783

Webmasters

Gerjan Mossel
Koarte Bûn 15
9131 LK Ee
Tel: 06-50203863

Burt Sytsma
Koarte Bûn 8
9131 LK Ee
Tel: 06-10796154

Heeft u nieuwsberichten of agendapunten voor op de website? Of heeft u suggesties of verbeterpunten voor de website?
Voor al deze vragen kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Overige telefoonnummers

Clubgebouw "Oan è line"
Stienfeksterwei 11
9131 KK Ee
Tel: 0519-518680


Bankrelaties: 

Voetbalvereniging Rabobank Ee 3461.62.874
Postbank Dokkum 30.70.779
SupportersverenigingRabobankEe3461.49.401
VriendenclubRabobankEe3202.60.666
ClubbladRabobankEe3461.62.874
Lees Meer

Redactie clubblad


De redactie van het clubblad bestaat uit:

Wieger Sikkema
Jantina Kooistra


Stukken voor het clubblad kunnen aangeleverd worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Lees Meer

Vriendenclub


In het seizoen 1999/2000 is het initiatief genomen om een Vriendenclub in het leven te roepen. De Vriendenclub is een instantie, vergelijkbaar met een "Club van 100", die zich inzet voor de algemene ondersteuning van de vereniging. Hierbij moet gedacht worden aan ondersteuning, waarbij iedereen, die betrokken is bij de vereniging, baat heeft. Momenteel telt de Vriendenclub 65 vrienden.

Vanaf seizoen 2001/2002 is besloten een bestuur samen te stellen, die de activiteiten van de vriendenclub coördineren. De oprichters, Lieuwe Huisman en Eabele Talstra, hebben hun taken destijds overgedragen aan het door de Vrienden gekozen bestuur: dat toen bestond uit Wieger Sikkema (voorzitter), Anthony de Graaf (secretaris) en Arjen Hoekstra (penningmeester). Direct na het aantreden van het bestuur werd er een lijst met spelregels (een soort van statuten) voorgelegd aan de Vrienden. In deze lijst met spelregels is vastgelegd hoe er gehandeld dient te worden door het bestuur en de vrienden. De lijst met spelregels werd unaniem door de Vrienden goedgekeurd.

Sinds de oprichting heeft het bestuur, samen met de Vrienden natuurlijk, vele bijdrages geleverd aan de vereniging. De eerste grote actie was in de zomerstop tussen seizoen 2001/2002 en 2002/2003. Toen is er door een groep Vrienden keihard gewerkt om de binnenkant van de kantine "Oan è line" op te knappen. Gezamenlijk is ervoor gezorgd dat de kantine een nieuwe verlichting heeft gekregen in de vorm van spots welke verwerkt is in een nieuw plafond. Naast het nieuwe plafond en de nieuwe verlichting, heeft de binnenkant van de kantine ook een nieuwe kleur gekregen. De muren en deuren zijn in een crèmekleur geverfd en de balken en kozijnen in kastanjebruin. Deze kleurencombinatie is overigens gekozen in samenwerking met een regionaal schildersbedrijf. Dat dit eerste project van de Vriendenclub een succes is geworden, mag worden geconcludeerd uit het uiteindelijke resultaat en de vele positieve reacties die zijn ontvangen. Daarna zijn er nog vele vernieuwingen geweest waar de vriendenclub aan heeft bijgedragen.

In de toekomst hoopt de Vriendenclub meer van zulke projecten te kunnen realiseren, maar dat kan natuurlijk alleen, wanneer er én voldoende vrienden zijn én voldoende ingediende ideeën.

Tot slot verwachten wij van de huidige vrienden dat zij samen met het bestuur proberen nieuwe vrienden te werven. Nieuwe vrienden kunnen aangemeld worden bij één van de onderstaande bestuursleden.

Voorzitter:

Willem Sikkema
Wâlddyk 6
9295 LE Westergeest
Tel: 06 - 13812827

Secretaris:

Jacob Dorhout
Ringweg 18
9073 HG Marrum
Tel: 06-57050192

Penningmeester:

Andre Haaksma
Bernhardstrjitte 4
9131 KR Ee
Tel: 06 - 25412151

Lees Meer

Bestuur


Voorzitter (interim): 

Wieger Sikkema
Walddyk 6
9295 LE Westergeest
Tel: 06- 27308338

Secretaris:

Jantina Kooistra
Tibsterwei 5
9131 EG Ee

Penningmeester:

Willem Bekker
Grutte Loane 2
Ee

Financieel adviseur:

Durkje Nynke Tibma
Tibsterwei 22
9131 EG Ee
Tel: 0519-518970

Leden:

Geert de Jong
De Koarte Bún 1
9131 LK Ee

Hendrik Dijkstra

Lees Meer

Historie


Historie van V.V. Oostergo

V.V. Oostergo is opgericht op 28 juli 1964, de vereniging bestaat inmiddels al meer dan 55 jaar. 

De vereniging is ontstaan door toedoen van toenmalig Ds. Sinia uit Ee, die vond dat de jeugd meer (sport)vertier nodig had. Samen met een aantal sportliefhebbers uit het dorp, waaronder Oane Visser (overleden 2014) en erelid Æbele Talstra is toen de voetbalvereniging opgestart. Dit leidde er toe dat in november 1964 de eerste wedstrijd werd gespeeld. 

De naam Oostergo is vernoemd naar de streek Oostergo, een gebied dat zich uitstrekt ten oosten van de voormalige Middelzee (nu 't Bildt) naar het Lauwersmeer, dus bijna geheel Noordoost Friesland. 

De vereniging is gehuisvest aan de Stienfeksterwei in Ee, waar het de beschikking heeft over twee voetbalvelden en een trainingsveld. De naam van het sportpark waar ook de tennisclub en de kaatsvereniging huisvesten is "De Streng". Deze naam is eind jaren tachtig naar voren gebracht door het inmiddels overleden erelid en voormalig consul, Oenze Plantinga. De naam "De Streng" is een benaming die in de volksmond in Ee werd gebruikt voor de landerijen waarop nu de voetbalvelden liggen. 

Het sociale aspect staat nog steeds hoog in het vaandel van de vereniging. Het samen met elkaar voetballen op een sportieve en recreatieve manier is het doel. De vereniging telt momenteel ongeveer 150 leden, waaronder 80 jeugdleden. Bijna alle leden zijn afkomstig uit Ee, Engwierum en Oostrum. Twee van de vier leden van verdienste zijn inmiddels genoemd. De andere ereleden zijn Oane Attema en Bertus Vissia. Naast de vriendenclub heeft de vereniging ook een jeugdbestuur, supportersvereniging, onderhoudscommissie, clubblad redactie en een sponsorcommissie. Allemaal organen binnen de club die draaien op veel vrijwilligers, dit om het voortbestaan van de vereniging zo goed mogelijk te laten verlopen.

Lees Meer