Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

Wie zijn wij?

De kerkrentmeesters vormen samen het College van Kerkrentmeesters (CvK) en zijn onderdeel van de kerkenraad. Naast algemene taken verzorgen zij binnen de kerkenraad de "vermogensrechtelijke aangelegenheden" van de kerkelijke gemeente. Met andere woorden: zij beheren de financiën en verzorgen het beheer van de kerkelijke goederen, zoals kerkgebouwen, pastorie, verenigingsgebouw, landerijen, etc.

Wat doen wij?

Kerkrentmeesters hebben een breed palet aan taken en verantwoordelijkheden binnen de kerkenraad en bij het beheer van kerkelijke goederen:

- Zij dragen medeverantwoordelijkheid bij de opbouw en zorg voor de geloofgemeenschap.

- Zijn ambtelijk aanwezig bij kerkenraadsvergaderingen en kerkdiensten.

- Zorgen voor het beschikbaar zijn en het onderhoud van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente. Denk hierbij aan de "Tsjerke op 'e Terp", de "Eben-Haëzer tsjerke" en het verenigingsgebouw "It Anker".

- Zorgen voor het beschikbaar zijn en het onderhoud van woonruimte voor de predikant (pastorie).

- Zorgen voor de geldwerving, o.a. door het eens per 3 jaar organiseren van de actie "kerkbalans", het versturen van mailing voor de Solidariteitskas, Dankstond- en Eindejaarcollecte.

- Het registeren van betalingen en ontvangsten (boekhouding) en het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;

- Het beheren van de goederen van de gemeente, waaronder de orgels in de kerken, kerkhoven (rondom de kerken in Ee, Oostrum en Jouswier), diverse apparatuur en inventaris, etc.

- Het beheren van de landerijen: opstellen pachtcontracten en versturen pachtnota's.

- Het aansturen van de vele vrijwilligers, zoals kosters, organisten, beamer-commissie, ophalers verjaardagsfonds , beheerders "It Anker", schoonmaaksters, mensen voor tuinonderhoud, etc.

- Diverse overige zaken, zoals: het bijhouden van registers (ledenadministratie, doopboek), het beheer van de archieven, de verzekeringspolissen, zorg voor veiligheid (brandblussers, EHBO), etc.

Uitgebreidere informatie is te vinden in het beleidsplan. (Link)

Samenstelling van het College van Kerkrentmeesters.

Het College van Kerkrentmeesters bestaat momenteel uit de volgende personen:

Eelke Idsardi (voorzitter)

Melle Westra (secretaris)

Jaap Hansma (penningmeester)

Jan Tjeerdsma

Bankrekeningnummers:

Algemeen nummer: NL72 RABO 0153 7690 76

Vrijwillige bijdragen: NL74 RABO 0346 1028 71

Beiden t.n.v. Pr. Gem. Ee, Oostrum en Jouswier

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://dorp-ee.nl/