Dorp Ee

Voorbeschouwing VV Oostergo - Friese Boys, 16-02-08


Voorbeschouwing Oostergo - Friese Boys

 

Morgen staat de eerste thuiswedstrijd van 2008 gepland. Tegenstander is Friese Boys uit Kollumerzwaag. Gezien de ranglijst voor beide ploegen een belangrijk duel. Zoals in eerdere voorbeschouwingen al opgemerkt is dit wederom een wedstrijd tegen een directe concurrent, voor een degradatieplaats welteverstaan. Na een dramatisch begin van 2008, verlies bij Berlikum en WTOC, is er morgen dus weer een kans tegen een ploeg die het ook zwaar heeft. Na de winst van WTOC vorige week op Oostergo deed WTOC de laatste plek over aan Friese Boys, dat zelf niet hoefde te voetballen. De onderste vier ploegen lijken te gaan bepalen wie er volgend seizoen in de vierde klasse zullen gaan spelen. Het verschil tussen de hekkensluiter Friese Boys en de nummer 9 Oostergo is slechts twee punten. Tussen beide ploegen staan nog WTOC en Berlikum.

Oostergo speelde vorige week een prima eerste helft tegen WTOC en had dan ook pech dat het met 0-0 de rust inging. In de tweede helft leek er echter een totaal andere ploeg in het veld te staan. Niets lukte meer en WTOC begon zowaar in zijn kansen te geloven. Toen het dan ook nog, ietwat gelukkig, 1-0 werd, zag iedereen de bui al hangen. Dit was knap want het was gelukkig prima voetbalweer. De uiteindelijke eindstand van 3-0 was geflatteerd maar zal niet minder hard aankomen bij de spelers. Wederom gingen de punten naar een directe concurrent. Goed, dat is geweest en morgen is er weer een belangrijk duel. Friese Boys speelde haar enige competitiewedstrijd van 2008 gelijk tegen Hurdegaryp, het werd 1-1. Eerder dit seizoen speelden beide ploegen ook al tegen elkaar. In Kollumerzwaag werd het op 15 september 2007 2-1 voor de thuisploeg. In de laatste minuten verzuimde Oostergo grote kansen te benutten en daar kreeg het in de laatste minuut de rekening voor gepresenteerd, Friese Boys scoorde wél de winnende. Natuurlijk is ook dat verleden tijd maar dat Oostergo nog wat goed te maken heeft staat vast. Het spel van Oostergo is aardig maar dat moet uiteindelijk wel resulteren in doelpunten. Voor zaterdag is het dan ook niet belangrijk hoe er gewonnen wordt, als er maar gewonnen wordt! Drie punten geven wellicht weer wat vertrouwen en lucht, en ook niet onbelangrijk is dat er dan wel wat afstand wordt genomen van een concurrent. Voor Friese Boys zal dit niet anders zijn. Het belooft op voorhand dus een beladen duel te worden!

 

Aanvang 14.30.       

 

Lees Meer

Utljochte: Klaas Sipma


Útljochte: Klaas Sipma 
Yn dizze nije rubryk wurdt eltse thúswedstriid in (eks)spiler,(eks)trener as supporter útljochte. In bytsje as de supporter fan de wike dus. Dizze wike eksspiler Klaas Sipma.  


Hoe lang hast spile by VV Oostergo?
Ja, ik bin yn de f-kes begûn en haw fuotballe oant myn 32e. Fansels altiten by Oostergo. Yn de f-kes wie ik keeper, allinne mar om’t ik fier útskoppe koe...

Wat wie de moaiste perioade dy’tst meimakke hast?
Dat wie it jier dat wy promovearre binne nei de 2e klasse en de twa jier derfoar doe’t it krekt net slagge. Wy wisten gewoan dat wy fan elts winne soenen en it fuotballen wie genietsjen.

Wa wie de bêste spiler wêr’tst mei spile hast?
Arjen Hoekstra, al hie der noch mear ynsitten. Eeltsje Wiersma wie it fanatykst.  

Wat wie it djiptepunt fan dyn karriêre?
Dat kaam rûn myn 27e. Ik wie gjin trainingsbist en krige te meitsjen mei blessueres. It grutste djiptepunt wie ferline jier tsjin CSVH. Doe ha ik noch efkes mei it earste meidien mar gong de knibbel yn pún. Dernei bin ik stoppe.    

Wat dochst ast net nei it fuotbaljen giest?
Ik haw in grutte tún, sit yn de tsjerkeriid, mei graach racefytse mar it leafste spaan ik wat om mei myn dochter. As hobby bin ik ek oant draven mei in kollega fan it wurk.  

Mist it fuotbaljen ek?
Nee, wol de âlde garde en it sosjale mar it spultsje sels net.

Wa wurd kampioen yn de 3e klasse B?
Ik gun it Ron de Boer dus sis ik Be Quick.

Wa tinkst dat ôfdale sille nei de 4e klasse?
WTOC en Berltsum geane rjochtstreeks, Friese Boys moat der om spylje.

Op hokker plakje sil Oostergo einigje dit seizoen?
Ik tink 9e, krekt genôch dus.

Takomst Oostergo?
Mei dit jeugd- en haadbestjoer sjoch ik it sinnich yn. It beliid sit wol goed. As de kategory 16-20 jier goede begelieding kriget dan bliuwt Oostergo seker wol 3e klasser.  

Oostergo – Feanwâlden?
3-2.

Folgjende útljochte (ûnder foarbehâld): Eeltsje Wiersma.

 

 

Lees Meer

Update: jeugd afgelast en 2e, 1e en 3e gaan DOOR!


Update 12.00: De jeugd en het 2e zijn afgelast. Het 1e en 3e gaan DOOR!! 

De thuiswedstrijden van de jeugd zijn afgelast. De wedstrijden van Oostergo 1 en 2 zijn nog niet afgelast. Op dit moment wordt het veld gekeurd. Ondergetekende vertrekt richting Friesland, dus voor meer info kunt u even bellen met Sake, 0519518680. Volgende update rond 12.00.

Lees Meer

Utljochte: Eeltje Wiersma


Útljochte: Eeltje Wiersma
Yn dizze rubryk wurdt eltse thúswedstriid in (eks)spiler,(eks)trener as supporter útljochte. Dizze wike eksspiler Eeltje Wiersma.  

Wannear bist begûn mei fuotbaljen?
Op myn 8e yn E4 by Be Quick Dokkum. 

Hoe lang hast spile by VV Oostergo?
Op myn 22e bin ik nei Oostergo ta gien. Doe spielen wy tredde klasse. Ik haw fiif jier by Oostergo spiele.

Wêr bist dernei hinne gien?
Nei myn Oostergo perioade bin ik werom gien nei Be Quick. Tafallich kaam dêr krekt in nije trener en dy joech eltsenien in earlike kâns. Ik kaam fuort by de seleksje en ferovere in basisplakje. Wy waarden kampioen en promovearen yn myn earste jier nei de 1e klasse. Fjouwer jier lyn bin ik stoppe yn it earste. Ik bin yn it tredde fuotbaljen gien, in moai ploechje wêr’t in soad fuotbal yn sit. Derneist bin ik noch jeugdtrener fan de B1, dy’t ik ek begelied op sneons, en train ik de E5 oant ‘e mei de E8 en ek noch de froulju 1.  

Wat wie de moaiste perioade dy’tst meimakke hast?
Dat binne meardere. It kampioenskip mei Be Quick nei de earste klasse, kampioenskip mei Oostergo nei de tredde klasse mar ek de perioade mei it twadde fan Be Quick. Wy wienen kampioen en spielen om it Nederlâns kampioenskip foar bêste twadde alftallen.

Wa wie de bêste spiler wêr’tst mei spile hast?
Seker Arjen Hoekstra, mar ek Andries Spek en no noch mei Minne Eelkema (eks Flevo Boys)  

Wat wie in minpunt yn dyn karriêre?
Dochs wol de treningsopkomst bei Oostergo, foaral op tiisdeis.

Wat dochst ast net hoechst te fuotbaljen?
Ferskillend, soms lekker thús, winkelje as nei in oare wedstriid te sjen. 

Wat fynst de bêste trener wêr’tst mei wurke hast?
Richard Elsinga. Hy kaam tegelyk mei my by Be Quick yn myn lêste perioade. Elts krige in earlike kâns. No is der haad-jeugdoplieding bei Blau Wyt yn Ljouwert.

Wa wurdt kampioen yn de 3e klasse B?
Ik hoopje fansels Be Quick, al haw ik better fuotbaljende teams sjoen. Hurdegaryp fûn ik in goeie ploech.

Op hokker plakje sil Oostergo einigje dit seizoen?
Ik hoopje fan herte dat Oostergo harren handhave sil. De jonges moatte der yn elts gefal alles oan dwaan!

Folgest Oostergo noch in bytsje?
Fansels, fia de krante. Ik bin ek noch stiper. Oostergo sit dochs yn myn hert, ik haw der moaie jierren hân!

Oostergo – Minnertsgea?
2-2.

Eeltje, tank foar dyn meiwurking en it giet dy goed by Be Quick. Fansels bist altiten wolkom op Sportpark de Streng!

Folgjende útljochte: Atze Frans de Boer.

 

 

Lees Meer

Uitslagen zaterdag 26 april


AVC 1-Oostergo 1                     5-2

Oostergo 2-Minnertsga 2           0-3 

Oostergo 3-'t Fean 5                 2-8

CSC B2-Oostergo B1                 1-6 

Veenwouden C1-Oostergo C1    8-0 

Ternaard D1-Oostergo D1         3-5

Oostergo E1-Frisia E8               10-0

Oostergo F1 is vrij

Oostergo F2-De Lauwers F2      2-12

Lees Meer

Speelkalenders


De nieuwe speelkalenders van de jeugd staat weer online!

Lees Meer